Xymon
Current Status
Sat Apr 20 02:27:31 2019


   
Network
conn ip link info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:20d08h27m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:20d08h27m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:20d18h00m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  home.hswn.dk- ip:green:20d18h03m link:green:20d18h00m info:green:144.76.26.36 trends:green:144.76.26.36

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:20d18h00m http:green:20d18h00m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:20d18h00m xymond:green:17h52m xymongen:green:1166d07h07m xymonnet:green:137d10h48m http:green:20d18h00m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:20d18h00m http:green:20d18h00m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:20d18h00m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:20d18h00m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:20d18h00m sslcert:green:11d09h15m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:18d07h35m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:18d07h35m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:149d17h24m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:18d07h35m http:green:20d18h00m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:14d09h22m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:93d09h01m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:293d19h36m http:green:20d18h00m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:20d18h00m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:72d02h45m pop3:green:656d09h02m pop3s:green:656d09h02m imap:green:656d09h02m imaps:green:656d09h02m rbl:green:93d18h05m - - - - conn:green:658d10h45m - sslcert:green:11d09h10m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:72d02h45m pop3:green:656d09h02m pop3s:green:656d09h02m imap:green:656d09h02m imaps:green:656d09h02m - mq:green:21d14h31m spam:green:633d11h25m - - conn:green:658d10h45m - sslcert:green:11d09h10m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:62d10h52m - conn:clear:876d16h26m http:green:62d10h52m sslcert:green:11d09h20m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:4h24m conn:green:20d18h00m http:green:4h24m sslcert:green:11d09h25m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28